REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie tygodnika „Fakty i Mity” (zwany dalej „konkursem”).
Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej „uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w regulaminie.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na organizatorze konkursu.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.faktyimity.pl
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
Tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej faktyimity.pl.
Sponsorami nagród jest wydawca „Faktów i Mitów”: Błaja News sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 2D, 95-100 Zgierz.

II. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Błaja News sp z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2D (zwany dalej „organizatorem”).

III. Zasady konkursu
Udział w konkursie polega na zebraniu czterech kuponów, które ukażą się w czterech kolejnych numerach „Faktów i Mitów” od 12 kwietnia do 10 maja i na wykonaniu zadania umieszczonego na ostatnim kuponie oraz odesłaniu ich pod adresem: ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź do 31 maja 2019 r.
Nagrodami w konkursie są upominki o wartości:
• nagroda główna: karta podarunkowa o wartości 2000 zł na wycieczkę z Travelplanet
• ekspres przelewowy do kawy Morphy Richards Accents 162009 o wartości 276 zł
• żelazko parowe BOSH Sensixx’x o wartości 239 zł
• 3 x roczna prenumerata tygodnika „Fakty i Mity”.

IV. Miejsce i czas trwania konkursu
Konkurs ogólnopolski.
Konkurs trwa:
od 12 kwietnia do 31 maja do godziny 16:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach tygodnika „Fakty i Mity” 7 czerwca 2019 r.
Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.faktyimity.pl
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: redakcja@faktyimity.pl.

V. Uczestnicy i dane osobowe
Uczestnicy konkursu akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest organizator – Błaja News sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Łąkowa 2D, 95-100 Zgierz.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
2.1 Przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy i rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie”);
2.2 Wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na administratorze prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
2.3 Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z konkursem. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
3. Uczestnicy mają prawo do:
3.1 Żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
3.2 Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

VI. Reklamacje
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Decyzja organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
Zmiana regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, który działa sprzecznie z niniejszym regulaminem.
Wynik niniejszego konkursu nie zależy od czynnika losowego, w szczególności konkurs ten nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540).
Niniejszy regulamin wchodzi w życie 12 kwietnia 2019 r.
Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać konkurs.

Artykuł pochodzi z numeru 0 tygodnika Fakty i Mity

7 thoughts to “REGULAMIN KONKURSU”

 1. Jedyny tygodnik który czytam systematycznie od pierwszego do 1000 numeru.Jest w nim wszystko czego potrzebuje logicznie myślący człowiek.

  1. W DALSZYM CIĄGU JESTEM POSIADACZEM WSZYSTKICH WYDANYCH NUMERÓW FiM.PRZECHOWUJĘ JE SKRUPULATNIE.WIELOKROTNIE WRACAM DO ARCHIWALNYCH JUŻ NUMERÓW.WIEDZA ZAWARTA W FiM JEST NIEOCENIONA.MOI WNUKOWIE CHĘTNIE CZYTAJĄ WSKAZANE PRZEZE MNIE NUMERY.MAJĄ ŚWIETNE MOŻLIWOŚCI
   KONFRONTACJI Z OTACZAJĄCĄ ICH RZECZYWISTOŚCIĄ.DYSKUSJE NIE MAJĄ KOŃCA.
   GRATULUJĘ ZESPOŁOWI FAKTÓW I MITÓW OGROMNEGO SUKCESU I ŻYCZĘ DALSZYCH W W ZMIANIE ŚWIADOMOŚCI CZYTELNIKÓW.MOJE NAJWYŻSZE UZNANIE W WALCE Z KLERYKALNĄ INDOKRYNACJĄ.!POZDRAWIAM.LEOPOLD.

 2. Witam Państwa,
  od chwili powrotu w (2009 r.) do kraju i natychmiastowym zorientowaniu się, że wróciłam do klerykalnego państwa, na szczęście znalazłam Was. Dziękuję za otwieranie naszym obywatelom oczu na wiele ważnych aspektów, a nade wszystko na ciemną i potwornie zakłamaną stronę kościoła rzymskiego.
  Z wyrazami szacunku i życzeniami dalszych sukcesów.

 3. A ja niestety nie mam żadnego numeru FiM gdyż: od początku po przeczytaniu gazety przekazywałem ja moim sąsiadom, ktorzy z kolei przekazywali je swoim dzieciom mieszkającym w innej miejscowosci. Od dwóch lat natomiast wysyłam je do Szkocji do Edynburga, gdzie mieszkają i pracują moje dwie córki.

 4. Po przeczytaniu pierwszego numeru wiedziałem, że to gazeta dla mnie. Od tego czasu nie mogę doczekać się kolejnego numeru. Po przeczytaniu gazetę przekazuję osobie, której nie stać na jej kupno, bo ma niską emeryturę, a ona przekazuję dalej. I tak od wielu lat. Pozdrawiam Redakcję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *