REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie tygodnika „Fakty i Mity” (zwany dalej „konkursem”).
Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej „uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w regulaminie.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na organizatorze konkursu.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.faktyimity.pl
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
Tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej faktyimity.pl.
Sponsorami nagród jest wydawca „Faktów i Mitów”: Błaja News sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 2D, 95-100 Zgierz.

II. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Błaja News sp z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2D (zwany dalej „organizatorem”).

III. Zasady konkursu
Udział w konkursie polega na zebraniu czterech kuponów, które ukażą się w czterech kolejnych numerach „Faktów i Mitów” od 12 kwietnia do 10 maja i na wykonaniu zadania umieszczonego na ostatnim kuponie oraz odesłaniu ich pod adresem: ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź do 31 maja 2019 r.
Nagrodami w konkursie są upominki o wartości:
• nagroda główna: karta podarunkowa o wartości 2000 zł na wycieczkę z Travelplanet
• ekspres przelewowy do kawy Morphy Richards Accents 162009 o wartości 276 zł
• żelazko parowe BOSH Sensixx’x o wartości 239 zł
• 3 x roczna prenumerata tygodnika „Fakty i Mity”.

IV. Miejsce i czas trwania konkursu
Konkurs ogólnopolski.
Konkurs trwa:
od 12 kwietnia do 31 maja do godziny 16:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach tygodnika „Fakty i Mity” 7 czerwca 2019 r.
Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.faktyimity.pl
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: redakcja@faktyimity.pl.

V. Uczestnicy i dane osobowe
Uczestnicy konkursu akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest organizator – Błaja News sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Łąkowa 2D, 95-100 Zgierz.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
2.1 Przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy i rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie”);
2.2 Wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na administratorze prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
2.3 Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z konkursem. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
3. Uczestnicy mają prawo do:
3.1 Żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
3.2 Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

VI. Reklamacje
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Decyzja organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
Zmiana regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, który działa sprzecznie z niniejszym regulaminem.
Wynik niniejszego konkursu nie zależy od czynnika losowego, w szczególności konkurs ten nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540).
Niniejszy regulamin wchodzi w życie 12 kwietnia 2019 r.
Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać konkurs.

Artykuł pochodzi z numeru 0 tygodnika Fakty i Mity

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *