Stowarzyszenie KOALICJA ATEISTYCZNA z najwyższym zaniepokojeniem obserwuje przebieg wydarzeń na Uniwersytecie Śląskim, które wiążą się z bezprecedensową interwencją policyjno-prokuratorską w wewnątrzuczelniany konflikt, dotyczący sposobu prowadzenia zajęć przez dr hab. Ewę Budzyńską.

W styczniu br. grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego w skardze do władz uczelni zarzuciła prof. Budzyńskiej narzucanie słuchaczom jej wykładów radykalnych poglądów, dotyczących, niezwiązanej bezpośrednio z wykładanym przedmiotem studiów, tematyki prokreacyjnej oraz aborcyjnej. Wśród sformułowanych przez studentów zarzutów znalazły się też takie, które dotyczyły oburzających ich epitetów na temat osób nieheteronormatywnych, a nawet samych studentów, którzy wzburzeni tym, co ze strony p. Budzyńskiej usłyszeli, pozwolili sobie wobec niej na polemiczny sprzeciw.

Ze skargą na prowadzącą wykłady studenci zwrócili się do władz uczelni. Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech Popiołek skierował do komisji dyscyplinarnej wniosek o jej ukaranie. (…) Rozpoczęta przez uniwersytecką komisję procedura dyscyplinarna została jednak w marcu wstrzymana z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Niezależnie od tego, w reakcji na sytuację, prof. Budzyńska zrezygnowała z pracy na Uczelni. (…).

20 stycznia (niecałe dwa tygodnie po tym, gdy rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego złożył wniosek o ukaranie wykładowczyni naganą) do Prokuratury Rejonowej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, czyli tworzenia fałszywych dowodów. (…).

Czynności policyjne prowadzone są na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego z zachowaniem procedur dotyczących m.in. przesłuchania świadków i udziału pełnomocnika. Pani profesor Budzyńska skorzystała z możliwości udziału pełnomocnika, który ma prawo uczestniczyć w całości prowadzonych czynności i może zadawać pytania. Prof. Budzyńską reprezentują tu prawnicy uważanego za związany z Kościołem katolickim i partią Solidarna Polska Instytutu Ordo Iuris. (…).

W ramach powyższego policja przeprowadza wielogodzinne przesłuchania studentów, stawiając ich w opresyjnej sytuacji bezpośredniego zamieszania w zagrożone karą trzyletniego uwięzienia przestępstwo.

Spotkało się to z reakcją władz uczelni. Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy: „(…) Czynności organów ścigania podejmowane w czasie, gdy toczy się nadal postępowanie przed organami uczelni, są odbierane przez wielu członków wspólnoty naszego Uniwersytetu, jako ingerujące w autonomię funkcjonowania jego organów. (…)”.

Koalicja Ateistyczna jest przekonana, że mamy tu do czynienia z bezpardonowym i bezprecedensowym atakiem kontrolowanych przez Solidarną Polskę fundamentalistów religijnych na wolność akademicką i niezależność Uniwersytetu – jedne z fundamentów cywilizacji Zachodu.

Koalicja Ateistyczna stanowczo sprzeciwia się temu i ostrzega, że mamy do czynienia ze sprawą poważną, zapowiadającą próbę przejęcia polskiego życia akademickiego przez policyjnie umocowanych religijnych bigotów.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna
Zbigniew P. Szczęsny – wiceprezes

KOALICJA ATEISTYCZNA – Stowarzyszenie laickie zajmujące się działaniem na rzecz świeckości państwa i propagowaniem niezależnego od religii światopoglądu. Corocznie organizujemy w Warszawie Dni Ateizmu wraz z Marszem Ateistów i rekonstrukcją historyczną kaźni Pierwszego Polskiego Ateisty – Kazimierza Łyszczyńskiego oraz Zlot Ateistów w Sulejowie.
koalicjaateistyczna.org

Facebook Comments